Skip to content Skip to navigation

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на личните податоци кои ги собира Аутомобиле СК ("Компанијата") кога ја посетувате нашата интернет страница согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

ЗБИРКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци кои ги собираме се следниве:
i)Лични податоци кои ги оставате за да добиете посебна услуга (на пр. име и презиме, податоци за контакт);
ii)Податоци за навигација (вашата интернет протокол (IP) адреса, уредот од кој пристапувате -  државата, страниците кои ги посетувате на нашата веб-страница и времето кое го минувате на секоја страница; анализа на clickstream. Иако Компанијата не ги собира овие информации за да ги поврзе со одредени корисници, можно е тие корисници да се идентификуваат директно преку таквите информации или со користење на други собрани информации);
iii)Колачиња (cookies)  (се мали текстуални датотеки, кои се сместуваат во вашиот компјутер или мобилен телефон од страна на веб страниците кои сте ги посетиле кои можат да бидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате и да помогнат во Вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите веб страницата. Повеќе за употребата на колачиња прочитајте ја нашата политика за користење на колачиња.

НАЧИН НА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Собраните лични податоци („Податоци“) може да се обработуваат за следните цели:
i)Извршување на одредено корисничко барање или обезбедување на бараната услуга („Услуга“);
ii)Дозволување на Компанијата да спроведува анкети насочени кон подобрување на квалитетот на производите и услугите што се обезбедуваат, врз основа на легитимниот интерес на компанијата („Задоволство на клиентите“ - Customer Satisfaction);
iii)со согласност на заинтересираната страна, испраќање комерцијални и/или промотивни комуникации за производите и услугите на Компанијата, како и спроведување на истражување на пазарот („Маркетинг“);
iv)со согласност на заинтересираната страна, анализирање на однесувањето, потрошувачки навики и склоности, со цел да се подобрат производите и услугите што ги обезбедува Компанијата, како и задоволување на специфичните потреби на клиентите („Профилирање“); 
v)со согласност на заинтересираната страна, доставување на податоците до поврзани компании или компании поврзани со Компанијата, како и до партнерските компании на истите кои припаѓаат на автомобилскиот, финансискиот, осигурителниот и телекомуникацискиот сектор, кои можат да ги обработат за испраќање комерцијални и/или промотивни комуникации за производите и услугите на горенаведените компании, како и спроведување на истражување на пазарот („Маркетинг од трета страна“); 
vi)подобрување на корисничкото искуство на веб-страниците на Компанијата
Податоците може да се обработуваат на хартија, автоматизирани или електронски начини и, особено, преку обична пошта или е-пошта, телефон (на пр. автоматизирани повици, SMS, MMS), факс и кој било друг ИТ канал (на пр. веб-локации, мобилни апликации ).


ОСТАНАТИ СУБЈЕКТИ КОИ МОЖАТ ДА ГИ ОБРАБОТУВААТ ПОДАТОЦИТЕ

Податоците може да се обработуваат од страна на субјекти кои работат во име на компанијата и врз основа на специфични договорни обврски, во земјите на ЕУ или земји кои не се членки на ЕУ.Податоците може да се обелоденат на трети страни за да се усогласат со законските обврски, да се усогласат со наредбите од јавните власти или да го искористат правото на компанијата на суд.

ТРАНСФЕР НА ПОДАТОЦИ НАДВОР ОД ЕВРОПСКАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА (ЕЕЗ)

Како дел од договорните односи на Компанијата, Податоците може да се пренесат надвор од територијата на Европската економска зона (ЕЕЗ), исто така со нивно вметнување во бази на податоци управувани од трети компании, кои работат во име на Компанијата. Управувањето со базите на податоци и обработката на податоците се обврзани со целите за кои се собрани и се спроведуваат во целосна согласност со важечкиот Закон за заштита на личните податоци.
Секогаш кога податоците треба да се пренесат надвор од ЕЕЗ, Компанијата ќе ги преземе сите соодветни и неопходни договорни мерки за да обезбеди соодветно ниво на заштита на податоците, вклучувајќи - меѓу другото - договори засновани на стандардни договорни клаузули, за пренос на податоци надвор од ЕЕЗ, одобрена од Европската комисија.

ЛИНК ДО ВЕБ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Веб-страниците на трети лица достапни од оваа страница се под одговорност на трети страни. Компанијата одбива секаква одговорност за барања и/или обезбедување лични податоци на веб-локации на трети страни.


ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Контакт информации за офицерот за заштита на личните податоци: Катерина Куновска Петрушевска, тел. 02/3093-103, e-mail: kunovska@autosk.com.mk , адреса: Аутомобиле СК ДОО , ул. Скупи бр.8, 1000 Скопје, Македонија.

СКЛАДИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Податоците обработени за да се обезбеди услугата и задоволство на клиентите ќе ги чува Компанијата во период што ќе се смета строго неопходен за да се постигнат овие цели.
Сепак, Компанијата може да продолжи да ги чува таквите податоци подолг период, за да може да управува со какви било спорови поврзани со обезбедувањето на Услугата.
Податоците обработени за маркетинг и профилирање ќе ги чува Компанијата, од моментот кога заинтересираната страна ја дала својата согласност до моментот на отповикување на таквата согласност. Во случај согласноста да биде отповикана, податоците повеќе не може да се обработуваат за горенаведените цели за маркетинг и профилирање, но сепак може да се чуваат за да се управуваат со какви било расправи и/или спорови. Времето на складирање на податоците за целите на маркетинг и профилирање е во согласност со локалните регулативи, како и со одредбите на Органот за заштита на личните податоци.
Податоците обработени за да се подобри корисничкото искуство на веб-локациите ќе се чуваат за периодите наведени во Политиката за колачиња.

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНАТА СТРАНА

Заинтересираната страна ги добива следниве права:
1.право на пристап, т.е. право да се добие потврда од Компанијата дека податоците се обработуваат или не и, во овој случај, да се добие пристап до нив;
2.право на исправка и откажување, т.е. право да се добие корекција на неточни податоци и/или дополнување на нецелосни податоци или откажување на податоци од легитимни причини;
3.право на ограничување на обработката, односно право да се бара прекин на обработката доколку постојат легитимни причини;
4.право на преносливост на податоците, односно право да се примаат податоците во структуриран, вообичаено користен и читлив формат, како и право да се пренесуваат податоците на друг контролор на податоци;
5.право на приговор, односно право на приговор за обработка на податоци доколку постојат легитимни причини, вклучително и обработка на податоци за цели на маркетинг и профилирање, доколку е обезбедено;
6.право на контакт со надлежен орган за заштита на податоците во случај на незаконска обработка на податоците.