Дожд од интернационални награди за Abarth

Дожд од интернационални награди за Abarth

 

  • Abarthгозаземапрвотоместовотрикатегориинаконкурсот “Best Brands” нагерманскотосписание AUTO BILD задизајнотна 595 и 695.
  • Читателитенамагазинот MOTORSPORT AKTUELL гонаградијаAbarth 595 и Abarth 695.
  • Победи и воСловенија и Унгаријаворамкитенаинтернационалниотконкурс “Best Cars 2020”.

Дожд од наградизаAbarthвопрвитемесецина 2020 какопотврданатоаколку е голементузијазмотзаШкорпијатакојаминататагодинагопрослави 70-иот роденден. Abarthтриумфиранановитеконкурсинадветепрестижнигерманскисписанијазаавтомобили, како и последоватолнитепобедивомесецфевруаривоУнгарија и Словенијаворамкитенаинтернационалниотпроект “Best Cars 2020”.

Најнапред, дизајнотнаAbarthгизаземапрвитетриместавоодделнитекатегориинановиотконкурс “The Best Brands 2020” наавтомобилскотосписание AUTO BILD. ЧитателитенасписаниетомудоделијапризнаниенаAbarthпоставувајќигонапрвоместозанајдобардизајн и третагодинапоред, гоназначијадизајнотнаAbarthзанајдобар и вокатегориитеградскиавтомобил  икабриолет.

“Читателитена AUTO BILD севоодушевени  од Abarth 595/695 и Abarth 124 spider, какоштогопотврдија и тритеновипобедивокатегориитезадизајннаконкурсот “Best Brands” – изјавиЛукаНаполитано, директоротнабрендовитеФиат и Abarth Brands зарегионот ЕМЕА -. Оваанаграда е значајнопризнание и нèправинавистинагорди, бидејќијапотврдувавредностананашатастратегијадапосветимеголемовниманиенаексклузивностанадизајнотнаситемодели; како и уштееднашдајапокажемеврскатакојасозреапомеѓуAbarth и читателитевоГерманија, еден од главнитепазаризанашиотбренд, кадепозитивниотбренднапродажбавопрвитемесеци од годинавајакреира и потврдатанарекордот од минататагодина”.

Конкурсот “The Best Brands”, организиран од странана AUTO BILD, гоимасвоетодеветтоиздание. Начитателитенахартиенотоизданиенасписанието и наоние од онлајнизданијатаимбешепобаранодагиобразложатсвоитепричинизакупувањеворазличнисектори, какоштосеавтомобили, додатоци, делови и услуги. Вокатегоријатанаавтомобилиучествуваа 37 значајнимарки, поделенина 14 класинавозилакоигивклучуваасите, од најмалитедо SUV. Вкупно, своетомислењегоискажаа 57.000 читатели.

И читателитена MOTORSPORT AKTUELL гидадоасвоитегласовизапобеданаAbarth 595 и нaAbarth 695 вокатегоријата “Racer of the Year” заизборнанајдобритеавтомобили и најдобритевозачиза 2019. 64,2проценти од гласовитеотидоакајAbarth 595/695, којгоосвоипрвотоместовокатегоријата “Minicar”. MOTORSPORT AKTUELL поставивкупно 67 моделинавозилавопеткатегории и 135 возачиводеветдисциплини.

МоделитеAbarth 595 и Abarth 695 гиосвоијагласовитеначитателитена MOTORSPORT AKTUELL, од Германија, Австрија и ШвајцаријакоисакаадајанаградатстратегијатанаAbarthзазалагањевомотоспортоткојсестремиконимплементацијанатехнолошкитерешенијакајтркачкитеавтомобиливосерископроизводство. ПренесувањетонатехнологијатпридонесезаразвојнасеријатаAbarth 595, составена од петмоделисомоќносткојапоаѓа од 145 КC до 180 КC. СеријатаAbarth 695 е резервираназаспецијалнитемодели, какоAbarth 695 70° Аnniversario, co којкултнатаиталијанскамаркагопрослависвојотседумдесеттироденден. Моделотограниченнасамо 1.949 парчиња – соштосеозначувагодинатанаосновањенабрендотAbarth – секарактеризирасоспојлер и променливапоставеносткој, благодарениенаинженеритенаAbarthвотунелотзатестирањена ФКА воОрбасано (Торино) јазголемикомбинацијатанабрзина и стабилностприголемибрзини: накратко, гизголемуваперформанситенаавтомобилот.

ВотекотнамесецфевруаримоделитенаШкорпијатасобраапрестижнинагради и воСловенија и Унгаријакадесеодржалокалнатаверзијананатпреварот “Best Cars 2020”, интернационаленпроектпокренат од германскотосписание “Auto Motor Und Sport” вокоеземааучество 21 специјализиранмедиум од 17 земји. СловенечкиотмагазинAvtoMagazinмујадоделинаAbarth 595/695 титулата “Best Cars 2020” вокатегоријата “Mini Cars” додекаунгарскотосписание и сајтот vezess.hu ѝ доделијатројнапобеданамаркатасошкорпија.

Ви треба информација? Разговарајте со нас